Algemene voorwaarden

So Uncalled—For (hierna genoemd ‘SU—F’) is de handelsnaam van de samenwerking tussen Astrid Nieuwborg (BE 0682.636.213) en Donald van Ruiten (BE 0676.997.840) met maatschappelijke zetel te Van Maerlantstraat 41/4, 2060 Antwerpen, Belgie.

Deze algemene voorwaarden zijn bindend en van toepassing op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen SU—F en de klant. De klant wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.

Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1 – Offerte, overeenkomst en bevestiging

Alle offertes en prijsopgave door SU—F zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 90 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand als de klant de offerte voor de vervaldatum en ongewijzigd voor akkoord ondertekent en terugzendt aan SU—F. De getekende offerte vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Aanbiedingen, kortingen, promoties of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Een samengestelde prijspgave verplicht SU—F niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij expliciet overeengekomen door de klant en SU—F.

De klant erkent onderling e-mail of fax verkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2283 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien SU—F op verzoek van de klant een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan SU—F namens de klant offertes aanvragen.

2 – Uitvoering, facturatie en betaling

SU—F zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De uitvoering door SU—F van een overeenkomst gaat van start bij ontvangst van het voorschot, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vooropgestelde termijnen voor het voltooien van een overeenkomst en de delen ervan worden slechts als aanwijzing opgegeven en binden SU—F niet. Levering na de vooropgestelde leveringstermijnen geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

SU—F is gerechtigd een overeenkomst in fasen uit te voeren en de uitgevoerde fasen afzonderlijk te factureren. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt behoudt SU—F zich het recht voor om de verdere uitvoering van een overeenkomst op te schorten tot het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de door SU—F gemaakte werken te gebruiken.

De uitvoering door SU—F van de onderdelen die tot een volgende fase behoren kunnen worden opgeschort totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en indien aan de orde betaald. Nadat de klant het geleverde werk heeft goedgekeurd worden aanpassingen eraan niet meer kosteloos uitgevoerd.

Facturering geschiedt op basis van de offerte en/of bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.

Betalingen dienen te gebeuren voor de vervaldatum vermeld op factuur. Nalatigheid van betaling van een factuur op de vervaldag zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling onderhevig aan een nalatigheidsinterest van 10 % op jaarbasis, en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SU—F het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SU—F aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan SU—F. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan SU—F zijn verstrekt, heeft SU—F het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

Indien door het niet tijdig bezorgen van nodige gegevens en/of producten door de klant en hierdoor SU—F niet kan overgegaan naar een volgende fase, vervalt de overeenkomst met de klant. De extra kosten voortvloeiend uit deze vertraging zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening gebracht worden.

Indien bij de uitvoering van de opdracht SU—F volgens de uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen en/of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de klant, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot levering, kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de klant.

SU—F is niet verplicht goederen en/of diensten te gebruiken die de klant aanlevert.

3 – Annulatie van een overeenkomst

Indien de klant na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is de klant verplicht de reeds verleende diensten te vergoeden, vermeerderd met een forfaitaire schade- vergoeding van 30 % van het bedrag dat SU—F had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Indien een voorschot reeds is betaald, blijft dit hoe dan ook verworven voor SU—F.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

4 – Intellectuele eigendomsrechten

Het auteurs- en/of eigendomsrecht van het door SU—F in kader van een overeenkomst verstrekte werk, onder welke vorm ook, komen toe aan SU—F, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij gebleken schending is SU—F gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Het is de klant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SU—F het geleverde werk te bewerken of verwerken in andere producten, drukwerken, websites, etc. dan waarvoor oorspronkelijk vervaardigd.

SU—F behoudt zich het recht voor de in de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

SU—F is te allen tijde gerechtigd om het in het kader van een overeenkomst geleverde werk te signeren en/of zijn naam te laten vermelden op een op leesbare en zichtbare wijze en plaats, tenzij anders overeengekomen. Zonder voorafgaande toestemming van SU—F is het de klant niet toegestaan het werk openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam van SU—F.

5 – Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door SU—F voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van SU—F. SU—F is toegestaan het ontwerp te gebruiken voor eigen promotie of publiciteit, rekening houdende met de belangen van de klant. SU—F is toegestaan zijn naam op discrete wijze in de website op te nemen. Dit gebeurd onderaan de website in de footer, tenzij anders overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is het niet toegestaan om de verwijzing naar SU—F of een andere verwijzing in die richting onderaan de websites of andere door SU—F gecreëerde online pagina’s te verwijderen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is SU—F gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, mag SU—F websites gemaakt in onderaanneming van derden opnemen in het referentieportfolio van SU—F.

6 – Aansprakelijkheid

SU—F verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Iedere overeenkomst tussen SU—F en de klant is te definiëren als een inspanningsverbintenis. SU—F kan als gevolg nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. SU—F is evenmin aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Indien SU—F toch aansprakelijk mocht zijn voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant, dan is deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst. Het is naar keuze van SU—F dat ofwel de door de klant betaalde prijs voor die werken waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft terug te betalen, ofwel die werken opnieuw uit te voeren. SU—F kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige gevolgschade in hoofde van de klant of enige derde.

Op geen enkele manier is SU—F aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materiaal. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen. SU—F is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materiaal dat op de website van de klant is aangebracht.

SU—F kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van productiebedrijven of dienstverlenende bedrijven te wijten aan technische of administratieve problemen, kwaad opzet van enige derde of overmacht. SU—F is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SU—F kenbaar behoorde te zijn. Voor zover SU—F bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop SU—F weinig of geen invloed kan uitoefenen kan SU—F op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met SU—F of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SU—F.

De klant erkent elektronische communicatie als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

De klant dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. SU—F kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De klant zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens SU—F en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant. SU—F wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan SU—F aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de klant.

De klant zal SU—F vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

Deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

7 – Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover SU—F geen controle heeft, bevrijden SU—F, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

8 – Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen SU—F en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

9 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zulle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SU—F en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze algemene voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddelin door een erkend bemiddelaar, en dit op staffe van onontvankelijkheid.

Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Antwerpen aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

Datum: 08/03/2021

Join our mailing list and you might receive a newsletter from us!